Document: Keiji Haino

“Document: Keiji Haino” Production Committee, 95 minutes, 2012/07/07

Distribution: UZUMASA, Inc.

Cast: Keiji Haino, Fushitsusha (Ikuro Takahashi, Mitsuru Nasuno, Tori Kudo, Chiyo Kamekawa, Ryosuke Kiyasu) and others

Director / Editor: Kazuhiro Shirao

Producers: Sanshiro Kobayashi, Toshiki Fukuoka

Cinematography: Masayuki Yonaha

Live Performance Cinematography: Masanori Tominaga, Rieko Sudo, Kasumi Hiraoka, and others

Live Performance Sound Recording: Taku Unami

Sound: Keisuke Fujimaki

Assistant Director: Seitaro Hayashi

Production Manager: Yoshitaka Shirakura

Music: Keiji Haino

Stills: Kazuyuki Funaki

Cooperation: Modern Music, Uramado

Editorial Design: Heikichi Harata